Project Management and Investments
RSS icon Email icon Home icon
 • Analys: Scania Q1 Rapport

  Posted on April 28th, 2009 Peter Tjernström No comments

  Igår rapporterade Scania för första kvartalet och i princip var alla poster utom kassaflödet sämre än analytikernas prognoser. Jag ska nedan gå igenom väsentliga delar av resultatet och revidera min prognos för 2009.  Först några nyckelresultat:

  • Nettoomsättningen minskade med 28% jämfört med Q1 2008 och 30% sekvensiellt
  • Antalet levererade lastbilar minskade med 43% jämfört med Q1 2008. I centrala och östra europa var minskningen 77%, medan Latinamerika bara minskade med 7%. I Brasilien, som är Scanias största marknad, ökade Scania sin marknadsandel från 18,9% till 26,6%. Jämfört med Q4 2008 minskade lastbilsleveranserna med 38%
  • Rörelsemarginalen blev 3,2% jämfört med förväntade 3,7% och 16,4% förra året
  • Omsättningen inom serviceprodukter steg med 2% jämfört med Q1 2008
  • Finansnettot blev -342 miljoner kronor. Här inkluderades en ovanligt stor kostnad i omvärderingen av finansiella instrument om 115 miljoner
  • Kreditförlusterna (konstaterade och befarade) blev 151 miljoner jämfört med 8 miljoner samma kvartal i fjol

  Anledningen till att nettoomsättningen inte minskar lika mycket som lastbilsleveranserna är att Scania kunnat ta ut ett högre genomsnittligt pris och att serviceprodukterna, som i nuläget utgör ca. 25% (!) av nettoomsättningen, håller upp totalen.

  Jag hade förväntat mig 8% lägre omsättning är det faktiska utfallet, (framför allt då jag inte trodde att servicedelen skulle hålla tillbaka så bra), men även lägre kostnader och därför en högre marginal (se tabell nedan). Här är framför allt kreditförlusterna en besvikelse, ca. 100 miljoner sämre än förväntat. Därför är också rörelseresultatet 138 miljoner sämre än jag förväntat mig. Just kreditförlusterna är väldigt svåra att uppskatta och medför i dagsläget en osäkerhet i värderingen av bolaget.

  Även finansnettot var en besvikelse; ca. 160 miljoner lägre än jag förväntat mig. Allt detta sammantaget så blev nettoresultatet per aktie hela 63% sämre än förväntat, även om det då ingår poster som får anses vara av engångskaraktär.

  Den enda siffra, förutom serviceverksamheten,  som är riktigt stark är kassaflödet; Scania lyckas nå ett positivt kassaflöde på 1,8 miljarder kronor. Detta kan jämföras med konkurrenten Volvo AB som i Q1 noterade ett negativt kassaflöde om ca. 15 miljarder kronor.

  Scania Q1 2009, prognos och utfall

  Scania Q1 2009, prognos och utfall

  Prognos 2009

  Jag skruvar upp försäljningsprognosen något (se bild nedan för resultatet av prognosjusteringen) baserat på den överraskande starka eftermarknadsaffären (serviceprodukter). Och även om jag måste justera prognosen för högre kreditförluster och försämrat räntenetto så blir reslutatet en relativt liten eps-justering för helåret från 2,57 till 2,40 SEK. Detta medför att Fair Value (FV) enligt en DCF-analys nu är 71 SEK.  Scaniaaktien, som i skrivande stund handlas till  84,50 SEK, är därmed övervärderad med 19% och därför blir rekommendationen att sälja ner till FV-nivån på kort sikt.

  scania_res_och_prog_20091

  Länk till Scania Q1 rapport. Om ni inte orkar läsa hela rapporten så kan ni läsa VDs kommentarer här.

  Rate this article! 3.00 out of 5
 • Analys: Avanza Bank Q1 rapport

  Posted on April 22nd, 2009 Peter Tjernström No comments

  Avanza Bank är ett tillväxtföretag med stora ambitioner. Bolagets mål är att den årliga vinsttillväxten långsiktigt ska uppgå till 15–25 procent.

  I Q1 rapporten som kom igår framgår att antalet konton ökat med 4% på ett kvartal och med 22% på ett år. Det är i sig fina tillväxtsiffror. Avanzas problem är dock att den årliga vinsten per konto har minskat med 40% under samma år.

  En av orsakerna till detta är naturligtvis att kundernas sparkapital, vilket i princip är detsamma som Avanzas inäktsbas, har minskat i takt med börsen under 2008. Detta hade till följd att resultatet efter skatt minskade med 19% jämfört med Q1 förra året. Som ni kan se i grafen nedan så har omsättningen och vinsten före skatt minskat i takt med börsen efter att de båda toppade i Q4 2007.

  Avanza profit and total income

  Avanza profit and total income

  En annan förklaring till de minskande intäkterna är att fondspararna har övergett fonder på tillväxtmarknader (med högre intäkter för Avanza) till förmån för säkrare och billigare räntefonder. Men i och med riskbankens kraftiga räntesänkningar finns det all anledning att tro att denna trend kommer att brytas inom kort, om den inte redan har gjort det.
  Hur ser det då ut när vi tittar framåt? Jag har gjort en prognos för återstoden av 2009 och tänker här gå igenom de väsentliga posterna i resultaträkningen:


  1. Courtageinkomster och motsvarande bruttomarginal

  Inkomsterna från courtage föll med 11% jämfört med Q1 förra året och de är främst beroende på kundtillväxt och börsutveckling. Jag räknar med en något lägre kundtillstömningstakt än förra året och att börsen håller sig på nuvarande nivåer för att stiga något senast i Q4. Detta gör att jag räknar med att Q2 blir 10% lägre än 2008 och att Q4 hamnar på samma nivå som 2008. Bruttomarginalen har varit väldigt stabil mellan 82%-85% de senaste åren. Jag räknar med 85% eftersom bolaget kommunicerat att introduktionen av marknadsplatsen Burgundy kommer att sänka provisionskostnaderna redan under Q2. För fondintäkter och övriga kommisionsintäkter räknar jag med att de ligger på samma nivå som Q1.


  2. Ränteintäkter och räntebruttomarginal

  Eftersom marknadsräntorna har sjunkit kraftigt den senaste tiden, så har Avanzas ränteintäkter gjort detsamma. Jag räknar med att riksbanken efter gårdagens räntesänkning kommer att hålla styrräntan oförändrad året ut, men att en kundtillväxten och ökad värdepappersbelåning under andra halvåret kommer att öka ränteintäkterna med 20% jämfört med första kvartalet.
  Avanza skriver i sin kvartalsrapport att de sjunkande räntorna pressar bolagets räntemarginaler. Det är sant att intäkterna sjunker och att bolaget har fasta kostnader som inte kan följa med räntenivån nedåt. Men om man ser till räntebruttomarginalen (ränteintäkter minus ränteutgifter), så har denna ökat från 51% till 72% på ett kvartal! Då 72% ligger närmare den marginal som Avanza tidigare har kunnat håll, så räknar med att den ligger kvar på denna nivå för 2009.

  3. Kostnader
  En positiv överraskning i rapporten var att Avanza lyckats minska sina totala kostnader med 18% jämfört med förra året. Det överstiger målet som var 10-15%. Jag räknar med att bolaget kan bibehålla detta och för varje kvartal minska kostnaderna med 15% jämfört med motsvarande kvartal förra året. Detta ger då en minskning om 16% på årsbasis.

  4. Slutsats och risker
  Sammantaget ger detta en EPS om 6,33 kr, vilket motsvarar en minskning med 7% jämfört med 2008. Under ett antagande om 4% långsiktig vinsttillväxt, så värderar en DCF-analys aktien till 108 kr. Justerat för utdelningen som betalas ut idag (6 kr) blir det 102 kr. Avanza är inte exponerat mot den typ av kreditrisker som andra banker är. Avanza lånar ut pengar med värdepapper som säkerhet och kan dessutom utöva tvångsförsäljningar om obalanser skulle uppstå. En minskad kundtillströmning är istället den största risken med aktien. De senaste åren har ökningstakten för nya konton legat kring 6% per kvartal (se bild nedan). Om denna minskar måste banken kompensera det med ökad omsättning och vinst per konto för att värderingen inte ska sjunka. Aktien handlas idag till 95 kr och jag rekommenderar därför köp upp till riktkursen 102 kr.

  Kontotillväxt Avanza

  Kontotillväxt Avanza

  Rate this article! 3.00 out of 5
 • Alfa Laval – Varning för häftiga reaktioner

  Posted on April 19th, 2009 Peter Tjernström No comments

  Alfa Lavals aktie har, i likhet med stockholmsbörsen i stort, gått bra och stigit med ca. 10% under de två senaste börsdagarna. Bloaget presenterar sin Q1-rapport imorgon den 20 april kl 13:45 och i fredags omsattes aktier till ett värde av 570 miljoner SEK i bolaget, vilket är ca. tre gånger så mycket som den genomsnittliga omsättningen under den senaste månaden.

  alfalaval_april16_17_2009

  En anledning till detta kan vara blankare som har fått kalla fötter inför rapporten. Aktien tillhör nämligen de mest utlånade på stockholmsbörsen; den 9 april var ca. 30 miljoner aktier, (7% av aktiestocken), utlånade. Ett annat sätt att få en uppfattning om utlåningens relativa storlek (än att jämföra med det totala antalet aktier) är att ställa den i relation till hur många aktier av detta slag som omsätts på börsen varje dag. Senaste veckan har dagsomsättningen i Alfa Laval i medeltal varit 325 miljoner SEK. Nuvärdet av de 30 miljoner aktierna som var utlånade den 9 april är 2310 miljoner SEK. Detta ger att ca 7 genomsnittliga dagsomsättningar (gdo, min förkortning) är utlånade. Detta är mycket. Som jämförelse kan nämnas HM med 1,5 gdo och SEB A med 1 gdo.

  Om en stor andel av aktierna i ett företag är utlånade kan det ge upphov till onormalt stora svängningar även vid små nyheter kring företaget. Inför en rapport ökar naturligtvis sannolikheten för oväntade nyheter.

  Som ett färskt exempel kan nämnas Trelleborg, där aktier till ett värde av ca. 3,5 gdo var utlånade inför rapporten i fredags. Rapporten var bättre än väntat och aktien steg 25% på en dag till en omsättning som var mer än 5 ggr större än snittet under senaste veckan.

  Oavsett om man äger eller har blankat aktier i Alfa Laval finns det alltså anledning att förbereda sig på häftiga kursrörelser imorgon.

  Rate this article! 3.00 out of 5
 • Nokia Q1: Varför rusade aktien?

  Posted on April 17th, 2009 Peter Tjernström 2 comments

  Världens ledande mobiltelefontillverkare, Nokia, lämnade rapport för Q1 igår. När rapporten kom handlades Nokias aktie runt 108 kr på Stockholmsbörsen och hade vid stängning stigit 12,5% till 121,50. En kanonrapport kan man förmoda. Låt mig sammanfatta ett par hörnstenar från Nokias rapport.

  • Omsättningen minskade till 9,3 miljarder Euro. Detta var 27% (!) sämre än motsvarande kvartal förra året och 4,5% sämre än analytikernas förväntningar.
  • EPS exklusive extraordinära poster var 0,10 EUR mot väntat 0,11 EUR
  • Average Sales Price (ASP) var 65 EUR mot väntat 70 EUR
  • Nokia upprepar prognosen för den globala mobiltelefonmarknaden år 2009: ca. -10% i volym jämfört med 2008 års nivå.
  • Nokia skruvar ner förväntningarna på världsmarknaden för telekomsystem och relaterade tjänster och ser nu en minskning med 10% istället för tidigare kommunicerade 5%.

  Nokia säljer alltså mindre än förväntat, framförallt pga. att man får sämre betalt per telefon än väntat, och lyckas därför inte leva upp till vinstförväntningarna. Man upprepar eller sänker prognosen för sina viktigaste marknader. Ingen katastrofrapport, men heller inget som aktien ska rusa iväg för. Varför gör den då det?

  En rapport är som bekant inte bara siffror, det ska också levereras en berättelse till siffrorna. Här är Nokia åter mästare på att kompensera en lite sämre rapport med antydningar om en ljusare framtid.

  Först och främst: en siffra, rörelsemarginalen för devices and services, är riktigt bra: 10,4% jämför med förväntat 8,5%.

  Nokias vd, Oli-Pekka Kallasvuo, meddelade dessutom på presskonferensen att man kommer att lansera 7 st avancerade mobiler (s.k. smartphones) bara under Q2. N97 börjar säljas i juni och kommer att ge märkbar effekt på försäljning och resultat under andra kvartalet. Den stora effekten kommer emellertid i de nästföljande kvartalen.

  Det avgörande var dock att Nokia sade att man har ”förbättrad visibilitet” på mobiltelefonmarknaden under innevarande kvartal. De flesta väljer att tolka det som att botten är nådd. I detta sammanhang kan det vara värt att komma ihåg när Ericssons förre vd Curt Hellström flera kvartal i rad efter IT- och Telekomkraschen 2001 talade om ”dålig eller ingen visibilitet” på systemmarknaden. Det var ett sätt att säga: ”vi har ingen aning om när detta ska bli bättre och vi ser heller inga indikationer i den riktningen”. Förbättrad visibilitet är alltså lika med förbättrat resultat.

  Men är verkligen ett kvartal med nollresultat och en rörelsemarginal på över 10% för mobilerna det sämsta som vi kommer att se för Nokia i denna lågkonjunktur? Jag tror inte det.

  Andra sammanfattningar av Nokias rapport: Affärsvärlden, DN, FT

  Rate this article! 3.00 out of 5
 • Malcom Gladwell insight into Recruitment and Productivity

  Posted on April 13th, 2009 Peter Tjernström 3 comments

  In an essay titled Annals of education – Most likely to suceed published in the New Yorker, Malcom Gladwell, famous author of the entertaining and sharp-wittedly written book The tipping point, brings up two topics about skills and professions relevant to any manager:

  1. No prediction possible: There are certain jobs where almost nothing you can learn about candidates before they start predicts how they’ll do once they’re hired.

  2. Differences in productivity: An economist at Stanford estimates that one particular student’s actual learning in one school year can, depending only on the teacher’s teaching skills, vary between half a year’s and a year and a half’s worth of material. That difference amounts to a year’s worth of learning in a single year.

  The example used to illustrate the first point is about drafting quarterbacks for the NFL. There is appaerently no correlation between when a quarterback was picked in the draft—that is, how highly he was rated on the basis of his college performance—and how well he later played in the pros. The reason for this, argues the author, is that the pro game is a completely different one. NFL teams can’t run the common college offence tactic called the spread, which simplifies the quarterback’s decision-making, because the pro defenders are so much faster. This will put the talented quarterback in very different, and much more stressful, position once he enters the NFL.

  This is a very interesting aspect also when you consider recruiting for project management positions. You can be 100% certian that sooner or later your PM will be put in a position where he or she will experience a lot of stress. Both of the immediate kind, (in meetings with for example important stakeholders or an external customer), and the more lingering or dwelling kind. Yet there is no way that you can determine or predict how a person will react under stress. Any question regarding this matter during the job interview is also in vain. You can be sure that the applicant’s answer won’tu provide you with any relevant guidence, simply because no one applying for a PM job will descibe to you how badly they react under stress. This is why assessment centres are so popular.

  But unless you have the benefit of knowing someone who has previoulsy worked with the applicant during stressful times, you just have to accept the fact that some things just aren’t predictable and go by your instict in this case. After all, you weren’t hired because you can make predictions for the future based on numbers from the past, but because you can select and develop the right people. Right?

  The topic of productivity variation is also very related to PM work. Based on experience from product development enviornments, I’d say that even when comparing developers with what appears to be similar experience, (same education, same number of years in the profession, seemingly similar tasks), the difference in productivity can easily reach a factor of five. Meaning that the more productive developer does in one day what takes the other guy one week. In some cases, this can even reach a factor of ten and software development is where these extreme case are found.

  It’s easy to understand that when salary differences for the same job at the same workplace never can reach even a factor of two, it is crucial to recruit and retain the more productive employees.

  Rate this article! 3.00 out of 5