Project Management and Investments
RSS icon Email icon Home icon
 • Analys: Avanza Bank Q2 rapport

  Posted on July 17th, 2009 Peter Tjernström No comments

  Stretch Target har gått igenom Avanzas Q2 rapport från den 10 juli och därefter uppdaterat vår prognos för 2009. Nedan följer en kort genomgång av de viktigaste punkterna i rapporten.

  Kontotillväxt

  Som vi konstaterat i en tidigare analys är tillväxten av nya konton den viktigaste förutsättningen för att Avanza ska kunna uppnå sina tillväxtmål. Avanza rapporteade en sekvensiell kontotillväxt om 5,8%, vilket gjorde att tillväxten sedan Q2 2008 hamnade på 21%. Detta är i linje  med medelvärdet för de senaste 10 kvartalen och medförde således inga överraskningar

  Intäkter

  På grund av lägre marknadsräntor än väntat och en ordentlig börsuppgång under början av kvartalet så avvek både räntenettot och courtageintänterna från vår prognos. Räntenettot blev något sämre och courtageintänterna  betydligt bättre än förväntat. Men då både ränte- och courtagemarginalen var höga 87%, så slog Avanza våra intäktsförväntningar för kvartalet med 30%.

  Kostnader

  Kostnaderna var 15% lägre än motsvarande kvartal förra året och därmed exakt som vår prognos.

  Slutsats och värdering

  För avslutningen av 2009 räknar vi med en liten sättning av aktiemarknaden och att Avanza därmed får svårt att upprepa rekordet på 82 miljoner i courtagenetto. Vi vet också att riksbanken sänkt räntan ytterligare och att detta redan har påverkat den korta STIBOR-räntan. Vi räknar med att denna räntenivå består under året och att Avanzas räntenetto för vart och ett av kvartalen Q3 och Q4 blir 8-9 miljoner lägre än för Q2. Detta ger en vinst per aktie (EPS) om 7,34 kr för 2009.

  Det är dock troligt att både aktiemarknaden och räntenivån ser en uppgång under 2010. Vi lägger in detta i vår prognos och får då en EPS-ökning om 10% för 2010. Långsiktigt räknar vi fortfarande med en vinsttillväxt om 4%.

  Med dessa estimat ger en DCF-analys oss ett riktkurs på 124 kr. Avanza handlas i skrivande stund till 121 kr efter flera dagar av stigande kurser på Stockholmsbörsen. Långsiktigt är aktien köpvärd på denna nivå, medan den kortsiktige aktören kan avvakta de närmaste dagarnas utveckling för att eventuellt kunna köpa på en lägre nivå.


  Rate this article! 3.00 out of 5
 • Analys: Avanza Bank Q1 rapport

  Posted on April 22nd, 2009 Peter Tjernström No comments

  Avanza Bank är ett tillväxtföretag med stora ambitioner. Bolagets mål är att den årliga vinsttillväxten långsiktigt ska uppgå till 15–25 procent.

  I Q1 rapporten som kom igår framgår att antalet konton ökat med 4% på ett kvartal och med 22% på ett år. Det är i sig fina tillväxtsiffror. Avanzas problem är dock att den årliga vinsten per konto har minskat med 40% under samma år.

  En av orsakerna till detta är naturligtvis att kundernas sparkapital, vilket i princip är detsamma som Avanzas inäktsbas, har minskat i takt med börsen under 2008. Detta hade till följd att resultatet efter skatt minskade med 19% jämfört med Q1 förra året. Som ni kan se i grafen nedan så har omsättningen och vinsten före skatt minskat i takt med börsen efter att de båda toppade i Q4 2007.

  Avanza profit and total income

  Avanza profit and total income

  En annan förklaring till de minskande intäkterna är att fondspararna har övergett fonder på tillväxtmarknader (med högre intäkter för Avanza) till förmån för säkrare och billigare räntefonder. Men i och med riskbankens kraftiga räntesänkningar finns det all anledning att tro att denna trend kommer att brytas inom kort, om den inte redan har gjort det.
  Hur ser det då ut när vi tittar framåt? Jag har gjort en prognos för återstoden av 2009 och tänker här gå igenom de väsentliga posterna i resultaträkningen:


  1. Courtageinkomster och motsvarande bruttomarginal

  Inkomsterna från courtage föll med 11% jämfört med Q1 förra året och de är främst beroende på kundtillväxt och börsutveckling. Jag räknar med en något lägre kundtillstömningstakt än förra året och att börsen håller sig på nuvarande nivåer för att stiga något senast i Q4. Detta gör att jag räknar med att Q2 blir 10% lägre än 2008 och att Q4 hamnar på samma nivå som 2008. Bruttomarginalen har varit väldigt stabil mellan 82%-85% de senaste åren. Jag räknar med 85% eftersom bolaget kommunicerat att introduktionen av marknadsplatsen Burgundy kommer att sänka provisionskostnaderna redan under Q2. För fondintäkter och övriga kommisionsintäkter räknar jag med att de ligger på samma nivå som Q1.


  2. Ränteintäkter och räntebruttomarginal

  Eftersom marknadsräntorna har sjunkit kraftigt den senaste tiden, så har Avanzas ränteintäkter gjort detsamma. Jag räknar med att riksbanken efter gårdagens räntesänkning kommer att hålla styrräntan oförändrad året ut, men att en kundtillväxten och ökad värdepappersbelåning under andra halvåret kommer att öka ränteintäkterna med 20% jämfört med första kvartalet.
  Avanza skriver i sin kvartalsrapport att de sjunkande räntorna pressar bolagets räntemarginaler. Det är sant att intäkterna sjunker och att bolaget har fasta kostnader som inte kan följa med räntenivån nedåt. Men om man ser till räntebruttomarginalen (ränteintäkter minus ränteutgifter), så har denna ökat från 51% till 72% på ett kvartal! Då 72% ligger närmare den marginal som Avanza tidigare har kunnat håll, så räknar med att den ligger kvar på denna nivå för 2009.

  3. Kostnader
  En positiv överraskning i rapporten var att Avanza lyckats minska sina totala kostnader med 18% jämfört med förra året. Det överstiger målet som var 10-15%. Jag räknar med att bolaget kan bibehålla detta och för varje kvartal minska kostnaderna med 15% jämfört med motsvarande kvartal förra året. Detta ger då en minskning om 16% på årsbasis.

  4. Slutsats och risker
  Sammantaget ger detta en EPS om 6,33 kr, vilket motsvarar en minskning med 7% jämfört med 2008. Under ett antagande om 4% långsiktig vinsttillväxt, så värderar en DCF-analys aktien till 108 kr. Justerat för utdelningen som betalas ut idag (6 kr) blir det 102 kr. Avanza är inte exponerat mot den typ av kreditrisker som andra banker är. Avanza lånar ut pengar med värdepapper som säkerhet och kan dessutom utöva tvångsförsäljningar om obalanser skulle uppstå. En minskad kundtillströmning är istället den största risken med aktien. De senaste åren har ökningstakten för nya konton legat kring 6% per kvartal (se bild nedan). Om denna minskar måste banken kompensera det med ökad omsättning och vinst per konto för att värderingen inte ska sjunka. Aktien handlas idag till 95 kr och jag rekommenderar därför köp upp till riktkursen 102 kr.

  Kontotillväxt Avanza

  Kontotillväxt Avanza

  Rate this article! 3.00 out of 5
 • Ska börsens värdering minska i flera år framöver?

  Posted on April 7th, 2009 Peter Tjernström No comments

  Om man tittar på historiska data från 1881 och framåt och därefter drar slutsatser om framtiden, så blir det som rubriken indikerar. Morgan Stanleys strateger har tagit fram en rapport som citeras i tidningen Affärsvärlden, där man jämför P/E-talet för bolagen i indexet S&P 500 med det långsiktiga genomsnittet.

  Enligt grafen (här är förresten som publiceras i den länkade artikeln ovan, har börsen (S&P 500) nu varit övervärderad sedan 1991. Under 2008 gick värderingen för första gången på 17 år under det långsiktiga genomsnittet.  Att döma av tidigare korrektioner ska vi nu får se en börs med liknande P/E-tal som nu eller lägre i mer än 10 år framöver!

  Men detta behöver inte betyda att det är läge att sälja av allt och återkomma om 10 år. Egentligen är det inte över eller under medelvärdet som är intressant här, utan snarare förändringen av värderingen, dvs derivatan på den presenterade grafen.

  Man kan t.ex. konstatera att från 1983 till 1988 ökade värderingen mer eller mindre konstant (faktum är att den ökade mer eller mindre konstant i 17 år, ända till år 2000). Som bekant var dessa år mycket goda börsår, då även vinsterna steg.

  Just den aspekten är intressant att fundera vidare på. Grafen presenterar ju P/E-talet, dvs en kvot mellan pris och vinst. För att denna kvot ska öka krävs att priset ökar mer än vinsterna. Vi vet att i början av en längre börsnedgång så faller först priset pga. oro för vinstfall och därefter kommer vinsterna att falla. Om vi nu använder historien för att spå in i framtiden så ska vi alltså förvänta oss fallande P/E-tal ett par år framöver. Aktierna (dvs priset) har redan fallit, det vet vi. Än är det dock få bolag som har rapporterat förluster. Har vinsterna, eller snarare vinstprognoserna, fallit tillräckligt ännu? Om inte, kan vi nog förvänta oss att det blir värre innan det blir bättre.

  (Här är förresten en bättre bild av samma graf från en väldigt liknande artikel av samma författare.)

  Rate this article! 3.00 out of 5
 • Bolagsanalys Scania AB

  Posted on March 31st, 2009 Peter Tjernström 1 comment

  Först ut av bolag att analyseras på stretchtarget.se är lastbilstillverkaren Scania.

  När 2008 summerades i början av februari, kunde Scania lägga ett mycket lönsamt år till handlingarna. Rörelsemarginalen slutade på 14,1% och låg därmed i paritet med 2007 års rekordhöga 14,4%. Att det inte blev ett nytt rekordår och att inte försäljningen ökade mer än 5% beror naturligtvis på det svaga fjärde kvartalet (Q4) då Scania kraftigt påverkades av den globala finanskrisen och antalet levererade lastbilar minskade med 20% jämfört med Q4 2007. Den största oron i Q4-rapporten kom dock från orderingången. Denna minskade med över 97% från Q4 2007 och med 94% jämfört med föregående kvartal 2008.

  Vd Leif Östling påpekade att det inte är konstigt att orderingången minskar så kraftigt när kunderna räknar med att Scania numera har lager av lastbilar som kan levereras i princip direkt kunden lägger ordern. Han menar att antalet levererade lastbilar är ett bättre mått på försäljningsnedgången.

  När marknadsläget är så osäkert som idag är det klokt att söka sig till bolag som har bevisat att de tidigare kunnat hantera stora nedgångar i efterfrågan. Scania är ett alldeles utmärkt exempel på detta. Leif Östling har varit chef för Scania-divisionen sedan 1989, vd för Scania sedan 1994 och under denna tid har Scania aldrig skrivit förlust. En titt på rörelsemarginalen sedan 1996 (se bild nedan) visar att bolaget även vid den förra konjunkturnedgången lyckades visa lönsamhet. Den sämsta marginalen som noterades var 4% år 2001.

  scania1

  Scanias ledning har tydligt kommunicerat att 2009 blir ett väldigt tufft år, men frågan som alla ställer sig är hur djup nedgången kan bli. Jag räknar med en ordentlig försäljningsminskning om 33% på helårsbasis (-40% för den viktiga lastbilsdelen) och att detta pressar rörelsemarginalen till 5%. Detta resulterar i att intjäningen per aktie (eps) minskar med 77% från 11,11 SEK till 2,57 SEK. Jag räknar dock med att kundernas problem med finansiering kommer att lösas under 2009 och att 2010 blir ett bättre år för Scania med ökad eps.

  Min analys av diskonterade kassaflöden (discounted cash flow analysis, DCF) utgående från detta och en långsiktig tillväxt av eps om 4,5% ger ett Fair Value (FV) i intervallet 70-80 kr. Scania B handlas i skrivande stund till 65,50 kr och har den senaste månaden handlats i intervallet 59-70 kr. Jag menar att aktien i dagsläget är köpvärd upp till mitten av FV-intervallet ,75 kr,  för placerare med en placeringshorisont längre än 2 år. Någon invänder att detta motsvarar ett p/e-tal på 29 baserat på min prognos för årets vinst och att det måste vara för högt. Jag svarar då att 2009 kommer att vara ett väldigt dåligt år, men att min analys visar på en reaktion uppåt under 2010. Reaktionen uppåt kommer att vara beroende av fallet under 2009. I en alternativ modell där fallet under 2009 inte blir lika stort, måste man ta hänsyn till att förbättringen under 2010 inte heller blir lika stor. Detta skulle ge ett mer normalt p/e-tal för 2009, men den fundamentala värderingen av bolaget skulle förbli densamma.

  Rate this article! 3.00 out of 5